Inwerter Spirvent Wolta 3 kW
przeszedł pomyślnie ciąg badań wymaganych do nadania mu znaku CE. 

Aby urządzenie było wprowadzone na rynek europejski musi być nadany mu znak CE. Nadanie znaku CE jest jednoznaczne z deklaracją, że spełnione są normy dotyczące danego wyrobu, w tym normy na emisję zaburzeń, odporności na zaburzenia oraz rzeczy związane z bezpieczeństwem oraz parametrami jakościowymi.

Każdy produkt powinien mieć przeprowadzone badania, czy to w akredytowanych laboratoriach, czy w innych ośrodkach dysponujących odpowiednim sprzętem. Pozytywne zakończenie badań jest wieńczone za pomocą raportu z badań. Unia Europejska dysponuje odpowiednimi mechanizmami, które pozwalają sprawdzić, czy dany produkt faktycznie spełnia wszystkie przesłanki do nadania znaku CE. W przypadku nie spełnienia norm, produkt jest wycofywany z rynku.

Poniżej zostaną zaprezentowane stanowiska, opisane procesy oraz przedstawione wyniki z badań.

EN 61000-6-3

Jest to norma dotycząca generacji zaburzeń przez urządzenie, wraz ze sposobem ich pomiaru. W oparciu o wyniki uzyskane podczas tego badania, można nadać urządzeniu "klasę" według EN 55022.

Klasa B - są to ograniczenia na emisję zaburzeń, które są dozwolone w środowisku domowym. Oznacza to, że urządzenia wokół inwertera (zarówno fizycznie jak i sprzężone z inwerterem poprzez sieć) nie będą działać nieprawidłowo gdy ten zacznie pracować. Są to najbardziej restrykcyjne wartości definiowane w normie EN 55022.
 
Klasa A - są to ograniczenia na emisję zaburzeń w środowisku przemysłowym. Dopuszczalny poziom zaburzeń jest wyższy niż w przypadku Klasy B. Urządzenie takie może dopuścić do zakłócania sprzętów
nie przystosowanych do pracy w przemyśle. Urządzenia w Klasie A mogą zostać wykorzystywane w środowisku domowym, jeżeli w instrukcji urządzenia znajdzie się odpowiedni zapis oraz użytkownik końcowy świadomie podejmie decyzję o jego zakupie.

Zaburzenia dzieli się na dwa zakresy: emisyjne z zakresu 30 MHz - 1 GHz oraz przewodowe z zakresu 150 kHz - 30 MHz.

Firma Spirvent dołożyła wszelkich starań, aby urządzenia wchodzące w skład Systemu Wolta spełniały wymagania Klasy B.
 

Stanowisko do badań emisyjnych z zakresu 30 MHz - 1 GHz.

Badania emisji zaburzeń zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Badania polegają na ustawieniu anteny w wielu pozycjach urządzenia
oraz badania emisji pola H oraz E. Wyniki są przetwarzane przez specjalny analizator częstotliwości oraz za pomocą algorytmów przetwarzane. Tak przygotowane dane są prezentowane na wykresie.
Badanie składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsze dotyczy wartości szczytowych w całym badanym spektrum. Z takich pomiarów wybierane są punkty, w których następuje badanie "quasi-peak". Pomyślne przejście badania
(dla danej klasy urządzenia) oznacza, że wszystkie punkty "quasi-peak" są poniżej zdeklarowanego w normie poziomu.
Na wykresie pokazano wynik badań emisyjnych inwertera Spirvent Wolta 3 kW (dla najgorszego ułożenia pod względem emisyjności). Czerwona linia definiuje limity dla urządzeń aspirujących do Klasy B. Niebieska krzywa pokazuje
wartości szczytowe zarejestrowane podczas pierwszego badania. Czerwonymi gwiazdkami zaznaczone są punkty, dla których następuje badanie "quasi-peak". Niebieskie romby pokazują wartości "quasi-peak" w danych częstotliwościach.

Badanie wykazało, że Inwerter Spirvent Wolta 3 kW Spełnia normę EN 55022 dla Klasy B i nie emituje zakłóceń w pobliżu miejsca pracy.

 

 

 

Stanowisko do badań zaburzeń przewodowych z zakresu 150 kHz - 30 MHz.

Badanie było przeprowadzone w laboratorium Uniwersytetu w Zielonej Górze. Laboratorium posiada wiele wysokiej klasy urządzeń oraz wykwalifikowany personel. Złożone stanowisko do badań pokazano na zdjęciu.

Stanowisko składa się z dwóch urządzeń pomiarowych. Pierwszym z nich jest (położonym na metalowej blasze zapewniającej wspólny potencjał) LISN - stabilizator impedancji sieci, zwanym potocznie sztuczną siecią.
Urządzenie badane pobiera energię z zasilania na linii AC (lub w przypadku inwertera, generuje), a wszelkie zaburzenia napięciowe powstałe w tym procesie są możliwe do oceny na specjalnie przygotowanym wyjściu. 
Drugie urządzenie to pomiarowy odbiornik zaburzeń. Jest on łączony z LISN i ocenia, jakie zaburzenia są generowane. Ocena odbywa się poprzez pomiar napięcia pomiędzy L-PE oraz N-PE. Są to tak zwane zaburzenia common-mode. Układ taki stwarza standardowe warunki do pomiarów i oceny urządzeń. 
 
Pomiar odbywa się poprzez ocenę dwóch wartości: szczytowych "peak" oraz średnich "average". Norma EN 55022 podaje wartości dla dwóch poziomów. Wyniki badań inwertera Spirvent Wolta 3 kW przy pracy na mocy znamionowej
pokazano na zdjęciu poniżej. Na wykresie można zauważyć dwie linie - czerwoną dla limitu wartości quasi-szczytowych oraz niebieską dla wartości średnich. Oprócz tego są widoczne dwie krzywe, czerwona dla odczytanych wartości szczytowych zaburzeń oraz niebieska dla odczytanych zaburzeń średnich. Na pokazanym wykresie nie ma zaznaczonych dodatkowych punktów, jak to ma miejsce w badaniach emisji 30 MHz - 1 GHz. Wszystkie pomiary szczytowe i średnie podczas pierwszego badania są poniżej wartości określonej przez normę.
 
W oparciu o takie badanie można potwierdzić, że inwerter Spirvent Wolta 3 kW mieści się w Klasie B w kontekście zaburzeń 150 kHz - 30 MHz.
 

 

 Zespół Spirvent